Օրենսդրություն

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մասին

1-155x150

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը զինվորական ծառայություն անցնելու մասին

1-155x150

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրք

1-155x150

Uույն oրենքը uահմանում է զինվորական կարգապահության հասկացությունը, սկզբունքները, զինվորական կարգապահության պահպանման հետ կապված զինծառայողների պարտականությունները, զինծառայողներին տրվող խրախուսանքի եւ կարգապահական տույժերի տեսակները, դրանք կիրառելու կարգն ու պայմանները, հրամանատարների (պետերի) եւ այլ պաշտոնատար անձանց իրավունքները դրանց կիրառման գործում, ինչպեu նաեւ կարգավորում է զինվորական կարգապահության ամրապնդման հետ կապված այլ հարաբերություններ: Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոuտիկանության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության համակարգերում (այսուհետ` զինված ուժեր եւ այլ զորքեր) զինվորական ծառայություն անցնող անձանց վրա:

Հայստանի Հանրապետության օրենքը զինծառայողների նյութական պատասխանատվության մասին

1-155x150

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին

1-155x150

  • Տվյալների բազա


  • Մահվան դեպքերն ըստ վայրերի

    © 2013-2014 Կայքը պատրաստվել է «Ապահով զինվորներ՝ անվտանգ Հայաստանին» ծրագրի շրջանակներում:
    «Ապահով զինվորներ՝ անվտանգ Հայաստանին» ծրագիրն իրականացվում է PAX նիդերլանդական կազմակերպության աջակցությամբ:
    Կայքի գլխագրում տեղ գտած լուսանկարը` Սոսե Մուրադյանի (www.razm.info)
    Միջադեպի ամսաթիվը